Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar

Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel van haar taken op het gebied van zorg en welzijn op het bordje van de gemeente gelegd. Uitgangspunt van het beleid is dat burgers daar zelf veel meer eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Voordat iemand voor een voorziening in aanmerking komt wordt eerst gekeken wat familie, vrienden en buren kunnen betekenen. Op die manier moet iemand zo lang als mogelijk is zelfstandig kunnen wonen, de ondersteuning daarbij is maatwerk geworden.

Heel veel senioren zijn actief in onze samenleving, veel van hen zijn dat ook in het verenigingsleven en vormen de besturen van diverse clubs. Dat moeten we koesteren en ondersteunen, we hebben deze mensen hard nodig de komende tijd. Zij zijn vaak mantelzorger voor een partner, voor familie of zelfs buren. In onze transformatie naar een participatiemaatschappij vormen deze senioren de hoeksteen ervan.
Ook in de jongste inwoners van onze gemeente is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Jeugd is immers onze toekomst. Veel jongeren kunnen hun werkzame leven met een gezin combineren dankzij de ouderen die hun kinderen willen opvangen en die veelal veel hand- en spandiensten verrichten waardoor het jonge gezin kan functioneren. Die samenhang in onze samenleving is voor DPM van grote waarde en waar mogelijk en nodig zullen we dit met beleid ondersteunen.
Maar er zijn ook personen waarvoor hulp van dichtbij te kort schiet, waarvoor zorg van buitenaf nodig is. Gold dat al voor de senioren, sinds een aantal jaren is de gemeente ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg waarmee ondersteuning geboden kan worden aan gezinnen met problemen of kinderen met een beperking.
Deze extra zorg hoeft niet altijd door traditionele zorgverleners te worden verleend. Samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen, seniorenverenigingen en de gemeente moet ervoor zorgen dat de zorg wordt afgestemd op de behoefte. De gemeente dient als aanspreekpunt, zij brengt vraag en aanbod bij elkaar en de weg ernaar toe moet voor iedereen duidelijk zijn. Op deze proactieve aanpak (naar de burgers toegaand) is de gemeentelijke organisatie ingericht en dat functioneert goed. DPM maakt zich er hard voor dat dit zo blijft.
Daarnaast subsidieert de gemeente kleinschalige initiatieven vanuit de bevolking zelf waarbij slimme oplossingen en nieuwe ideeën voorgelegd kunnen worden. Omdat hier nog niet veel gebruik van wordt gemaakt wil DPM deze mogelijkheid verder stimuleren.
Een andere belangrijke taak bestaat uit preventie, het voorkomen dat je ziek wordt. Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel. Er zijn bewegingsprogramma’s om overwicht voor jongeren te beperken (“JOGG”), we nemen deel aan “Sjors Sportief” en “Sjors Creatief” om jongeren kennis te laten maken met verschillende sporten of creatieve activiteiten. Maar ook initiatieven voor en door ouderen als “Max Vitaal” en “Fem” juichen wij toe. DPM ondersteunt beleid waarin we, nog meer als bij deze voorbeelden, jong en oud stimuleren en activeren om te bewegen. Iedereen in de samenleving moet hieraan mee kunnen doen, ook burgers met een kleine beurs. Dat is goed voor de sociale ontwikkeling en om eenzaamheid tegen te gaan

No Comments Yet.

Leave a Reply