Reactie 1e termijn op MPB 2020-2023

Onlangs is de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2020-2023 aan de raad van Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Na jaren van hoogtij, worden de komende jaren gekenmerkt door diep rode cijfers waardoor we in 2020, 2021 en 2022 de verwachte tekorten voor een totaal bedrag van € 3 miljoen moeten aanvullen uit de Algemene reserves. Pas in 2023 komt de begroting weer op een positief saldo uit van € 1,3 miljoen.

Genoemde tekorten komen allemaal voort uit het Sociaal Domein: de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet (uitkeringen). In de begroting van vorig jaar waren de eerste tekenen al zichtbaar. Genoemde taken zijn een aantal jaren geleden door het rijk op het bordje van de gemeenten gelegd, echter zonder de bijbehorende zak met geld. En ondanks het feit dat we komend jaar weliswaar méér rijksbijdrage krijgen is het te verwachten tekort op het Sociaal Domein toch 3 miljoen.

Om deze tekorten weg te werken kun je twee dingen doen: je kunt proberen op alle mogelijke beleidsterreinen bezuinigingen door te voeren, òf je gaat de bezuinigingen zoeken op het terrein waar de oorzaak ligt: het sociaal domein zelf.
Dat laatste heeft het college gedaan door het instellen van een Taskforce die als opdracht krijgt binnen nu en drie jaren de gaten te dichten. Hierbij is de opdracht aan deze Taskforce om de kosten terug te dringen tot het kostenniveau van 2017. Wij onderschrijven deze visie van het college volledig. Omdat het financieel belang wat met het Sociaal Domein is gemoeid enorm is, dragen we het college op de resultaten van de Taskforce kritisch te monitoren.

Naast het instellen van de Taskforce, komt het college ook met aanvullende voorstellen. Dat is nodig omdat de gemeenteraad ooit heeft afgesproken dat we onze Algemene Reserve op een minimumniveau van € 3.500.000 willen houden.
Het college stelt voor de Inkomensreserve (€ 6.000.000) gefaseerd over te hevelen naar de Algemene reserve. De Inkomensreserve heeft altijd gediend als een reserve waarvan we de rente inkomsten toe konden voegen aan de algemene dienst. Sedert 2014 is de rente hierop komen te vervallen waardoor deze reserve geen specifieke functie meer heeft.
Wat betreft DPM kan deze inkomensreserve per 1 januari 2020 in zijn geheel over worden geheveld naar de Algemene reserve; waarom een reservepotje aanhouden als deze geen functie meer heeft?

Een ander voorstel van het college is het verhogen van de OZB met 3%, bovenop de normale indexering. Normaal gesproken is de DPM geen voorstander om de OZB als een soort sluitpost van de begroting te beschouwen. Maar gezien de financiële situatie die hiervoor is geschetst én het feit dat we graag een gemeente blijven met een sociaal gezicht, kan de DPM zich vinden in de toevoeging die het college doet om volgend jaar bij de behandeling van de begroting deze maatregel opnieuw af te wegen. Op die manier is de verhoging niet op voorhand al “dichtgetimmerd” voor alle komende jaren.

Overigens is het niet alleen kommer en kwel wat deze begroting aangaat. Zonder het tekort op het Sociaal Domein hebben we immers een financieel gezonde positie.
We zijn daarom blij dat het college toch ook geld uittrekt voor een aantal zaken die van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente en aansluiten bij het Kernakkoord van de coalitie. Er wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in de verbetering van de wegen in het buitengebied, zo ook in fietsstraten, het clubgebouw van Hockeyclub Mierlo wordt gerenoveerd, we krijgen minder speeltuinen, maar wel die voldoen aan de normen van deze tijd. Voor de verbouwing van de theaterzaal van Hofdael is in ieder geval al geld gereserveerd, maar dit dossier is nog volop in behandeling en wij werken graag mee aan plannen die Hofdael in zijn geheel weer toekomstbestendig maken.

DPM stelt het college voor om het invoeren van de blauwe parkeerzone in het centrum van Mierlo uit te stellen. Op dit moment parkeren de ambtenaren van de Dienst Dommelvallei veelal voor de deur van het oude gemeentehuis. Plekken die we graag beschikbaar willen maken voor winkelend publiek. Er moet eerst een oplossing komen voor langparkeerplekken voor deze ambtenaren, anders zou de invoering van de blauwe zone alleen maar méér overlast opleveren voor de omgeving.

Tenslotte zijn we blij met de opmerkingen van het college over Senzer.
DPM heeft als een van de weinige partijen altijd een kritische blik gehad op Senzer, over de risico’s die we lopen met een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden en het feit dat onze gemeente kennelijk nooit heeft kunnen profiteren van een aantrekkende arbeidsmarkt.
Het college en Senzer hebben eindelijk onderkend dat veel meer aansluiting gezocht moet worden bij de vacaturemarkt van de arbeidsmarktregio Eindhoven en de aandacht moet uitgaan naar de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Naar onze mening biedt de huidige arbeidsmarkt volop kansen.
We willen het college de suggestie doen om de kosten voor Senzer in 2021 te onttrekken aan de Reserve WWB; daar hebben we deze pot ooit voor bedoeld.

Bij deze willen we de ambtenaren en het college danken voor het opstellen van deze begroting. Door hier gezamenlijk de schouders er onder te zetten zijn we ervan overtuigd dat we ook deze zware financiële periode tot een positief einde zullen brengen.

Lees de gehele MPB 2020-2023 via deze link: MPG Geldrop Mierlo 2020-2023

No Comments Yet.

Leave a Reply