Reactie 1e termijn op MPB 2018 – 2021

Mierlo, 25 oktober 2017

Inleiding

De bijeenkomst waarin de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2018-2021 aan ons werd gepresenteerd en overhandig duurde niet lang, de wethouder kon voor de thans voorliggende begroting volstaan met het tonen van vier summiere sheets. De noodzaak voor veel meer was er ook niet, de cijfers klinken als een klok en alle jaren laten een structureel overschot zien, zelfs oplopend tot bijna een miljoen in 2021.
Iedere fractie ontving één exemplaar in boekvorm, voor het eerst is de informatie nu ook digitaal beschikbaar en dat is opnieuw een stap voorwaarts. De laatste jaren is er, in samenspraak met de helaas (en ten onrechte) verdwenen Audit Commissie, hard gesleuteld aan zowel proces als inhoud van het boekwerk en dat heeft het zeker toegankelijker en leesbaarder gemaakt.
Zo ook deze uitgave, althans ogenschijnlijk. Een diepere blik erop toont toch wat scheuren links en rechts. Er is volgens onze waarnemingen veel en haastig plak- en knipwerk verricht uit de voorgaande editie, bovendien zijn veel toelichtingen zó summier dat er in veel teksten nauwelijks iets wordt verduidelijkt. Een gemis en bovenal contraproductief in het licht van onze gezamenlijke poging om het aantal vragen drastisch terug te dringen. Dit roept alleen maar op tot het stellen van oeverloos veel technische vragen. De reden waarschijnlijk ook dat we nu, bij de deadline voor het publiceren van deze 1e termijn, wel erg laat beschikken over de antwoorden erop. Dat zou er zomaar toe kunnen leiden dat de betogen van de diverse fracties voortborduren op verkeerde aannames of interpretaties. Volgend jaar moet dat echt anders. Weer ’n reden om de Audit Commissie, als procesbewaker hiervan namens de raad, in ere te herstellen vinden wij.

Prachtige getallen, toch?

Ja dat klopt. Deze MPB laat opnieuw sluitende begrotingen zien over alle jaarschijven met ruime structurele overschotten van €594.233 (2018), €251.129 (2019), €657.405 (2020) en €925.039 (2021).
Dit is het saldo van de MPB nadat de Kadernota 2017 erin is verwerkt en inclusief de begrotingswijzigingen van 2017, de gevolgen van de September Circulaire en een vijftal aanvullingen - heroverwegingsvoorstellen anders gezegd - door het college.
De aanvullingen betreffen voornamelijk de indexeringen op de kredieten voor de verbouwing van het gemeentehuis en een her-calculatie op de kredieten voor het Centrumplan Geldrop, deze kunnen op onze steun rekenen. Wij dragen onze Centrumplannen al vanaf het begin een warm hart toe, hebben daar altijd met enthousiasme aan getrokken en zullen dat blijven doen. De resultaten in beide kernen mogen er zijn en oogsten lof.

No Comments Yet.

Leave a Reply