Programma

 

Voorwoord

Een terugblik op een mooie tijd

Na zestien jaar wethouder te zijn geweest van deze gemeente heb ik besloten om mij niet meer kandidaat te stellen voor nog een periode.
Na vier periodes kijk ik met veel plezier en dankbaarheid voor al hetgeen ik heb mogen doen en beleven, terug. Er is veel gebeurd en er is in die tijd heel hard gewerkt, er is een prachtige nieuwe school gebouwd, een nieuw centrum, er is glasvezel gekomen voor alle burgers die aangesloten wilden worden er is heel veel woningbouw bij gekomen. Iedere keer dat ik door de wijk Loeswijk rijd, of door Luchen, kijk ik er met trots op terug dat ik één van de mensen ben geweest die aan de wieg heeft gestaan van deze wijken, zo ook van het nieuwe centrum van Mierlo.
Ik heb staan juichen toen het oude Den Binnen werd gesloopt. Datzelfde deed ik toen het oude Bethanië werd gesloopt want - hoewel al lang geleden - heb ik óók een rol mogen spelen bij het ontstaan van dit nieuwe gebouw. Ik heb geprobeerd om samenwerkingen op gang te brengen tussen de gemeente en u, tussen de gemeente en ondernemers en tussen gemeenten onderling op velerlei vlak.
Read more

 

 

Inleiding

Met gepaste trots kijken wij terug op de periode die we straks met de nieuwe verkiezingen af zullen sluiten. Een periode waarin wij ons als fractie samen met onze wethouder vol enthousiasme hebben ingezet voor de belangen van u en die van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Met de verkiezingsuitslag van 2014 kregen wij een enorme steun in de rug, bijna 45% van de Mierlose bevolking bracht haar stem uit op DPM, een ongekend en meer dan bemoedigend resultaat. Het gaf ons de overtuiging dat wij als geen ander in staat geacht worden de belangen van onze mooie kern Mierlo en haar inwoners het beste te behartigen.
In de raad leverde dat nét geen vierde zetel op, die ging door een lijstverbinding van twee andere partijen aan onze neus voorbij. Nu zouden we die extra zetel overigens wel gekregen hebben want dat soort constructies mag (gelukkig) niet meer.
Read more

Zorgen voor elkaar

Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel van haar taken op het gebied van zorg en welzijn op het bordje van de gemeente gelegd. Uitgangspunt van het beleid is dat burgers daar zelf veel meer eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Voordat iemand voor een voorziening in aanmerking komt wordt eerst gekeken wat familie, vrienden en buren kunnen betekenen. Op die manier moet iemand zo lang als mogelijk is zelfstandig kunnen wonen, de ondersteuning daarbij is maatwerk geworden.

Heel veel senioren zijn actief in onze samenleving, veel van hen zijn dat ook in het verenigingsleven en vormen de besturen van diverse clubs. Dat moeten we koesteren en ondersteunen, we hebben deze mensen hard nodig de komende tijd. Zij zijn vaak mantelzorger voor een partner, voor familie of zelfs buren. In onze transformatie naar een participatiemaatschappij vormen deze senioren de hoeksteen ervan.
Read more

Jong en oud

Alhoewel DPM nooit voorstander is geweest om beleid te maken voor een specifieke bevolkingsgroep – alle burgers zijn ons even lief – vormen senioren en jongeren daarop een uitzondering.
Omdat onze gemeente de komende jaren sterk zal vergrijzen zullen we voor deze groeiende groep inwoners onze dienstverleningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af moeten stemmen.
Onze senioren staan zo lang als mogelijk zelfstandig in het leven. Ons beleid moet er dus ook op gericht zijn om daarin te kunnen voorzien, met adequate woonvormen, met een goede bereikbaarheid en bovenal, met een zorg op maat. De vraag ernaar zal door de veranderende samenleving, door de digitalisering en de globalisering, blijven veranderen
Read more

Bouwen voor de toekomst

Als gevolg van de groeiende economie zien we gelukkig ook de woningmarkt weer aantrekken.
Onze gemeente kent weer een aantal nieuwbouwprojecten waar grote interesse voor bestaat.
Voor Mierlo hebben we aan de wieg gestaan van Luchen, dat een dorps maar eigentijds karakter heeft.

Voor alle bouwprojecten moet gelden dat we bouwen voor de toekomst. Of het nu gaat om scholen, woningbouwprojecten of sportaccommodaties. Woon- en leefomgevingen moeten kwalitatief hoogwaardig en duurzaam worden ingericht. Inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om zuinig om te gaan met energie. Maar ook het groen moet daarbij een belangrijke invulling krijgen.

Bouwen voor de toekomst houdt in dat we rekening willen houden met alle bevolkingsgroepen.
Voor de ouderen “groepswonen” dicht bij zorgpanden of semi-zelfstandig wonen. Maar ook de
Read more

Ons groen

Ons groen moet de komende jaren méér aandacht krijgen. We wonen en leven in de nabijheid van unieke natuurgebieden die we voor de toekomst moeten bewaren. Maar ook het groen direct om ons heen in onze buurten zoals plantsoenen, bermen en het groen langs onze wegen, mogen we niet vergeten. Groen is van belangrijke waarde voor de uitstraling van de wijk. Vooral bij de realisatie van nieuwbouwwijken moet hier op de tekentafel al rekening mee gehouden worden. Dat hoeven niet per se nog strak aangeharkte parkjes te zijn, het kan ook bestaan uit een grotere diversiteit aan bomen en planten. Naast groen zorgen ook speelterreinen voor die diversiteit in de woonomgeving.
Om de kwaliteit van het groen te behouden moeten
Read more

Ons werk, ons kennisgebied

De ondernemers in onze gemeente zijn op vele fronten van belang. Via hen komen wij aan ons werk. Zij dragen in toenemende mate bij op sociaal maatschappelijk terrein omdat ze, daarin gestimuleerd door de overheid, werklozen of mensen met een handicap weer aan een passende baan helpen. Zij stimuleren op hun beurt het verenigingsleven met sponsoring.
Dat betekent dat de gemeente heel nauw moet samenwerken met die ondernemers en daarin moet zij continue de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen.
De afgelopen jaren hebben we gezien dat met name de winkeliers onder druk staan omdat steeds meer mensen hun aankopen via internet doen. Gevolg daarvan kan zijn leegstand in de centra. We moeten het daarom burgers aantrekkelijk maken om naar het centrum te blijven komen.
Als het centrumplan van Mierlo gereed is worden er blauwe
Read more

Samenwerken moet

Onze bestuurlijke toekomst blijft voortdurend in beweging.
In de afgelopen jaren is onze gemeente op allerlei terreinen samenwerkingen aangegaan.
Met de Dienst Dommelvallei voor allerlei “backoffice” taken, met Senzer op het gebied van uitkeringen en werkgelegenheid en binnen het “Dommelvallei+” verband op het gebied van (jeugd)zorg.
Daarnaast maken we met andere gemeenten deel uit van de Metropoolregio, de Veiligheidsregio en, dichter in de buurt, van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Deze samenwerkingen zijn we aangegaan met hetzelfde doel: elkaar versterken en waar mogelijk de kosten besparen. Samen kunnen we meer dan één.
Een goed voorbeeld daarvan vormt onze samenwerking op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Met onze buurgemeenten hebben we afspraken vastgelegd over o.a.bedrijventerreinen, urgentie voor woningzoekenden en grondprijzen
Read more