Jong en oud

Jong en oud

Alhoewel DPM nooit voorstander is geweest om beleid te maken voor een specifieke bevolkingsgroep – alle burgers zijn ons even lief – vormen senioren en jongeren daarop een uitzondering.

Omdat onze gemeente de komende jaren sterk zal vergrijzen zullen we voor deze groeiende groep inwoners onze dienstverleningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af moeten stemmen.
Onze oudere staat zo lang als mogelijk zelfstandig in het leven. Ons beleid moet er dus ook op gericht zijn om daarin te kunnen voorzien, met adequate woonvormen, met een goede bereikbaarheid en bovenal, met een zorg op maat. We schreven al veel over de vraag ernaar onder de kop “Zorgen voor elkaar” hierboven. Die vraag zal door de veranderende samenleving, door de digitalisering en de globalisering, blijven veranderen en het zorgaanbod zal daarin mee moeten groeien. Oplossingen van gisteren zullen morgen niet meer voldoen. Wat DPM betreft moet een nauw overleg met maatschappelijke instellingen en vertegenwoordigers van senioren ervoor zorgen dat de belevingswereld van de oudere naadloos kan aansluiten bij het beleid van de gemeente.

Het leven van de jeugd wordt, naast het reguliere schoolgaan, nu gedomineerd door de sociale media. Iedereen heeft wel een mobieltje tegenwoordig en regelt daarmee het leven. Dat betekent dat we beleid moeten ontwikkelen dat stimuleert om wat minder bezig te zijn met mobiel of pc en bijv. wat vaker buiten te spelen. Niet alleen goede speelvoorzieningen zijn van belang, ook het betrekken van de jeugd bij de fysieke wereld om hen heen, bij wat zij zelf willen. We moeten niet alleen over jongeren praten maar vooral met. De jeugdraad die sinds kort is opgericht ondersteunen wij daarom graag. Hier kan worden meegedacht over de politieke issues die hen raakt, kunnen ideeën worden aangedragen. Het is voor de politiek een belangrijke antenne voor wat jongeren bezighoudt en wat zij gerealiseerd willen zien.

Het verenigingsleven kan een verbindende factor zijn tussen jong en oud.
Deel uit maken van een groep betekent eenzaamheid voorkomen, sociale contacten leggen, verbeteren van welzijn. Het is belangrijk om samen iets te doen of voor elkaar iets te doen. Gelukkig bloeit het verenigingsleven in Mierlo nogal altijd volop. Dit moeten we doorgeven van generatie op generatie. DPM vindt daarom dat de gemeente ook maatwerk moet leveren in het subsidiebeleid en verenigingen moet faciliteren daar waar nodig.

No Comments Yet.

Leave a Reply