Financieel

Reactie 1e termijn op MPB 2018 – 2021

Mierlo, 25 oktober 2017 Inleiding De bijeenkomst waarin de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2018-2021 aan ons werd gepresenteerd en overhandig duurde niet lang, de wethouder kon voor de thans voorliggende begroting volstaan met het tonen van vier summiere sheets. De noodzaak voor veel meer was er ook niet, de cijfers klinken als een klok en alle jaren laten een structureel overschot zien, zelfs oplopend tot bijna een miljoen in 2021. Iedere fractie ontving één exemplaar in boekvorm, voor het eerst is de informatie nu ook digitaal beschikbaar en dat is opnieuw een stap voorwaarts. De laatste jaren is er, in samenspraak met de helaas (en ten onrechte)…

Behandeling Kadernota 2017-2021

Reactie op Kadernota 2017-2021 Mierlo, 29 juni 2017 Rol van de Kadernota binnen de Begrotingscyclus College en Raad worstelen nu al een paar jaar met het proces rond de Begrotingscyclus. Vormde de Kadernota van vorig jaar nog de strakke financiële kaders voor de later te behandelen Meerjaren Programma Begroting (MPB), dit jaar ligt de focus van de nota vooral op beleidsmatige aspecten. Op zich een goede zaak want dat is wat de voormalige Auditcommissie ook bedoeld had in haar oorspronkelijke aanbeveling aan de raad: vaststelling van het beleid in het voorjaar en de financiële vertaling ervan uiteindelijk bij de Begrotingsbehandeling in het najaar. En vooral logisch ook…

Wijzigingsvoorstellen MPB 2017-2020

Reactie op MPB 2017-2020 Mierlo, 27 oktober 2016 Inleiding De Kadernota 2016-2020 die wij voorafgaand aan het zomerreces van dit jaar hebben vastgesteld heeft, zoals met elkaar afgesproken, als basis gediend voor de thans voorliggende Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2017-2020. Volgens diezelfde afspraken zouden heroverwegingen vooral plaats moeten vinden bij de behandeling van de Kadernota, immers, de MPB vaststelling in het najaar zou slechts een financiële vertaling moeten herbergen van de besluiten voortvloeiend uit de uitkomsten van die Kadernota discussie. Enige uitzondering op die afspraak zou gelegen liggen in de altijd ongewisse gevolgen van de tussentijdse September Circulaire. Hierin bepaalt het Rijk de uitkeringen uit het Gemeentefonds…