Kernpunten

 

V.l.n.r. Jan Peters Rit, Hans van de Laar, Remco van de Vossenberg, Hanneke Meulendijk en Jonathan Franken

Kernpunten uit het programma van DPM zijn:

Zorgen voor elkaar

• Heel veel senioren zijn actief in onze samenleving, dat moeten we koesteren en ondersteunen, we hebben deze mensen hard nodig de komende tijd. In onze transformatie naar een participatie-maatschappij vormen deze senioren de hoeksteen ervan.
• Veel jongeren kunnen hun werkzame leven met een gezin combineren dankzij de ouderen die hun kinderen willen opvangen en die veelal veel hand- en spandiensten verrichten waardoor het jonge gezin kan functioneren. Die samenhang in onze samenleving is voor DPM van grote waarde en waar mogelijk en nodig zullen we dit met beleid ondersteunen.
• Samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen, seniorenverenigingen en de gemeente moet ervoor zorgen dat de zorg wordt afgestemd op de behoefte. Op deze proactieveaanpak (naar de burgers toegaand) is de gemeentelijke organisatie ingericht en dat functioneert goed. DPM maakt zich er hard voor dat dit zo blijft.
• DPM ondersteunt beleid waarin we jong en oud stimuleren en te activeren om te bewegen. Iedereen in de samenleving moet hieraan mee kunnen doen, ook burgers met een kleine beurs. Dat is goed voor de sociale ontwikkeling en om eenzaamheid tegen te gaan.

 

Jong en oud

 

• Onze oudere staat zo lang als mogelijk zelfstandig in het leven. Ons beleid moet er dus ook op gericht zijn om daarin te kunnen voorzien, met adequate woonvormen, met een goede bereikbaarheid en bovenal, met een zorg op maat.
• Wat DPM betreft moet een nauw overleg met maatschappelijke instellingen en vertegenwoordigers van senioren ervoor zorgen dat de belevingswereld van de oudere naadloos kan aansluiten bij het beleid van de gemeente.
• Niet alleen goede speelvoorzieningen voor de jeugd zijn van belang, ook het betrekken van de jeugd bij de fysieke wereld om hen heen, bij wat zij zelf willen. We moeten niet alleen over jongeren praten maar vooral met.
• Deel uit maken van een groep betekent eenzaamheid voorkomen, sociale contacten leggen, verbeteren van welzijn. Het is belangrijk om samen iets te doen of voor elkaar iets te doen. Gelukkig bloeit het verenigingsleven in Mierlo nogal altijd volop. DPM vindt daarom dat de gemeente ook maatwerk moet leveren in het subsidiebeleid en verenigingen moet faciliteren daar waar nodig.

 

Bouwen voor de toekomst

 

• Voor Mierlo hebben we aan de wieg gestaan van Luchen, dat een dorps en tegelijkertijd eigentijds karakter heeft.
• Bouwen voor de toekomst houdt in dat we rekening willen houden met alle bevolkingsgroepen.
Voor de ouderen “groepswonen” dicht bij zorgpanden of semi-zelfstandig wonen. Maar ook seniorenwoningen niet te ver van het centrum, de behoefte daaraan is veel groter dan het huidige aanbod.
Voor de jeugd starterswoningen om voldoende jonge gezinnen naar onze gemeente te trekken. Dit sluit ook aan bij de regionale woonvisie.
• DPM heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze voorstander is van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie voor de gemeente(raad). Alhoewel er nog steeds mensen zijn die denken dat dit een geldverslindende miljoeneninvestering is, zal deze vergaderlocatie juist geld gaan besparen omdat we niet meer hoeven uit te wijken naar externe locaties (ook daaraan hangt een prijskaartje).

 

Ons groen

 

• Ons groen moet de komende jaren méér aandacht krijgen.
• Groen is van belangrijke waarde voor de uitstraling van de wijk. Vooral bij de realisatie van nieuwbouwwijken moet hier op de tekentafel al rekening mee gehouden worden.
• Naast groen zorgen ook speelterreinen voor die diversiteit in de woonomgeving.
• In de afgelopen tijden van economische recessie hebben we moeilijke keuzes moeten maken en hebben we het onderhoud op groen daarom versoberd. Nu het de komende jaren weer beter gaat, mag wat DPM betreft hier voor weer méér geld aan uitgegeven worden.
• In onze gemeente is samen met waterschappen en Staatsbosbeheer gewerkt aan de ontwikkeling van het natuurgebied Sang en Goorkens. Dit zeldzame gebied is toegankelijker geworden door de aanleg van een mooie wandelroute.
• DPM steunt het plan voor de herinrichting van het fietspad langs de Santheuvel.
Het fietspad is zo slecht dat het hier en daar zelfs levensgevaarlijk wordt, voor een blijvende oplossing moeten er nogal wat bomen worden gerooid.
Vooral de inbreng van o.a. de Bomenstichting en het IVN zijn voor ons doorslaggevend geweest, daaruit kwam naar voren dat ook de bomengroei met de huidige dichtheid in gevaar dreigde te komen.

 

Onze ondernemers, onze economie

 

• De ondernemers in onze gemeente zijn op vele fronten van belang. Dat betekent dat de gemeente heel nauw met hen moet samenwerken en daarin moet zij continue de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen.
• Als het centrumplan van Mierlo gereed is worden er blauwe parkeerzones ingevoerd. Op het Molenplein mag alleen nog maar op piekmomenten op vrijdag en zaterdag worden geparkeerd met de bedoeling van het plein een prettig verblijfsgebied te maken in de kerstmaand.
Wat DPM betreft moeten de parkeerplekken bij het voormalige gemeentehuis weer gebruikt kunnen worden voor kort parkeren en “teruggegeven” worden aan het winkelende publiek.
• Toerisme is één van de speerpunten in het gemeentelijk beleid. De Stichting Centrum- en Lintenmanagement zet zich al jarenlang in om meer bezoekers naar Mierlo te trekken.
• Door het organiseren van activiteiten en evenementen wordt Geldrop-Mierlo beter op de kaart gezet. DPM ondersteunt hun initiatieven van harte.
• Ook is het van belang dat we verder gaan met het opknappen oftewel “revitaliseren” van bedrijventerreinen. Het moet aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen.

 

Samenwerken moet

 

• In de afgelopen jaren is onze gemeente op allerlei terreinen samenwerkingen aangegaan.
Met de Dienst Dommelvallei voor allerlei “backoffice” taken, met Senzer op het gebied van uitkeringen en werkgelegenheid en binnen het “Dommelvallei+” -verband op het gebied van (jeugd)zorg.
Daarnaast maken we met andere gemeenten deel uit van de Metropoolregio, de Veiligheidsregio en, dichter in de buurt, het Stedelijk Gebied Eindhoven.
• DPM is van mening dat we als vierde grootste gemeente een sterk geluid moeten blijven laten horen.
• Met het oog op de toekomst ontkomen we er niet aan om verder te kijken dan onze gemeentegrenzen. DPM is en blijft echter voorstander van een zelfstandig Geldrop-Mierlo. Hierdoor kunnen we de belangen van onze gemeente het best behartigen.
• Ook als het gaat om samenwerken binnen de gemeenteraad is “het roer om”.
Geen “dichtgetimmerd” beleid maar een breed raadsprogramma dat in principe door iedere partij gesteund zou kunnen worden. Een bijzonder experiment dat veel aandacht kreeg vanuit provincie en regio.
• Of deze werkwijze van toepassing zal zijn op de volgende raadsperiode zal afhangen van de verkiezingsuitslag en de samenstelling van college en raad.
• DPM ziet daarin voor zichzelf een rol als bruggenbouwer, zoals we dat al jaren doen. Het heeft ons gemaakt tot een betrouwbare (coalitie)partner en bestuurder.

 

Bekijk ook het volledige programma op deze website

<